سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مرکزیت مسئله فلسطین یا بعد فلسفی – تمدنی آزادسازی فلسطین

مرکزيت مسئله فلسطين  يا بعد فلسفي – تمدني آزادسازي فلسطين

 

 

اگر طرح صيهونيستي همان غرب گسترش يافته باشد با تمامي ابعاد فلسفي ، مادي ، تمدني ، سياسي پراگماتيکي اش ، که مبني بر بهره  سالاري ، لذت سالاري ، سلطه سالاري و اقتصاد سالاري  و زدودن هر عنصر بيگانه چون مردم و مذهب و ارزشهاي انساني والا از سازماندهي جامعه باشد ، جز در مواردي [که] منافع سلطه طلبي و سودجويي آن را اقتضا کند ، نه به خاطر آنکه خود حق و اصيل و اصولي است ...

و اگر اين طرح صيهونيستي غربي ، طرحي جهاني براي تبديل بشريت به گله اي باشد که زير نظر پيروان هيکل (سليمان) اداره شد و آنها در پشت ميزهاي آنچناني ، در بانکهاي بين المللي و شرکت هاي چند مليتي و سازمانهاي غول تبليغاتي و مراکز مطالعاتي و ستادهاي جنگ و سرويسهاي امنيتي به اداه امور بپرازند در حاليکه هيچ غمي جز ارضاي هوسهاي افسار گسيخته خود ندارند و هيچگونه ضابطه يا محدوديت ديني ، اخلاقي ، ملي ، خانوداگي و يا قبيله اي را به رسميت نمي شناسند ! ...

اگر اين طرح صيهونيستي بدين سان باشد و غرب بدينوسيله خنجر زهر آلود خود را در قلب امت ما فرود برده باشد و به شکاف اندازي و ويران سازي و سرکوب آن بپردازند ، و اگر طرح اسلامي نقطه مقابل ، و تنها راه نجات بشري از سيطره سامري ها ، پرستندگان گوساله طلايي باشد ، در اين صورت طرح آزاد سازي فلسطين از غده سرطاني يهودي ، بويژه در روند حرکت رهايي بخش جهاني اهميت فوق العاده اي به خود مي گيرد . زيرا اين مهم ، بصورت طرحي فراگير در مي آيد  براي آزاد سازي بشريت اسير و درمانده زير يوغ اين پيمان تبهکارانه آمريکايي – صيهونيستي با ماديت و تجاوزگري و ساير ابعاد فلسفي ، اخلاقي ، اقتصادي و ديني اش که با هر آنچه انساني است دشمن مي باشد .

بنابراين ، مسئله تنها آزادسازي يک محدوده جغرافيايي از دست اشغالگر بيگانه و يا قضيه صلح و جنگ نيست ، بلکه مصيبت هولناکتر و مسئوليت سنگينتر ، مسئله ضربه زدن به دشمن در بعد گسترش يافته اش و در کانون جديدش «فلسطين» در وسط جهان و در قلب امت ما و در باورترين و پر ارزش ترين جايگاه معنوي و استراتژيکي جهاني .

غرب با مفهوم تمدني اش ، مرکز ثقل خود را از اروپاي غربي به آمريکا و اروپاي شرقي منتقل کرد و اسرائيل نمايانگر طرح انتقال کانون آن به شرق است تا ويژگي ها و ميراثهاي معنوي و آرزوهاي بشري تمدني بر رستاخيز مجدد ، براي نجات دوباره تمدن واقعي را محو سازد .

 

****

برگرفته از : کتاب «مسئله فلسطين و ماهيت طرح صيهونيسم» - مقالات و سخنرانيهاي : « استاد راشد الغنوشي » (رهبر حرکت اسلامي تونس)